Linki

lubelskie poziom

 

 Urząd jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jest samorządową jednostką budżetową, finansowaną z budżetu Województwa.Urząd jest aparatem pomocniczym Zarządu, zapewniającym wykonywanie zadań Zarządu, jako organu wykonawczego Województwa, zapewnia obsługę merytoryczną, organizacyjną, prawną, techniczną i kancelaryjno - biurową Sejmiku, komisji Sejmiku, Zarządu i Marszałka. 

Zapewnia sprawną i terminową realizację uchwał Sejmiku i Zarządu Województwa Lubelskiego oraz realizuje zadania ustawowe służące mieszkańcom województwa. 

 

 

                   SwissContributionProgramme logo

 

 

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r.

 

 

WWPE realizuje w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej zadania związane z zarządzaniem środkami funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, środkami pochodzącymi z bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz środkami innych programów powierzonych jej do realizacji.

 

 

 Max_logo_MIR_blackPL_pionowe.jpg

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju powstało 27 listopada 2013 r Urząd składa się z komórek organizacyjnych, obsługujących sprawy działu: rozwój regionalny, Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,. MIR utworzone zostało na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz.U. 2013 poz. 1390)

 

 logo wfoigw lublin z nazwa

Działalność finansowa Wojewódzkiego Funduszu skupia się głównie na wspieraniu przedsięwzięć w zakresie: ochrony  wód i gospodarki wodnej, ochrony atmosfery, ochrony ziemi,  ochrony przyrody,  edukacji ekologicznej, zapobiegania  i likwidacji poważnych awarii i ich skutków oraz monitoringu.

Wojewódzki Fundusz w Lublinie podejmuje działania związane z absorpcją środków unijnych w zakresie inwestycji ochrony środowiska na Lubelszczyźnie. Wojewódzki Fundusz w Lublinie jest Instytucją Wdrażającą dla dwóch osi priorytetowych: wodno-ściekowej oraz odpadowej Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” dla projektów  z terenu województwa lubelskiego o wartości do 25 mln euro.

 

 

 banerek Program azbest okladka

 

 

 

 

 

 

Wieloletni „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 2012 - 2032", określa zadania niezbędne do realizacji podstawowego celu, jakim jest oczyszczenie województwa lubelskiego z azbestu w okresie najbliższych 20 lat oraz zminimalizowanie zagrożeń dla zdrowia wynikających z obecności azbestu w materiałach i wyrobach zlokalizowanych na terenie województwa.